ZAGRANICZNY STAŻ- DOBRA PRACA

 

Projekt ,, Zagraniczny staż- dobra praca ‘’ o numerze 2020-1-PL01-KA102-081194 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt realizowany przez konsorcjum w skład, którego wchodzi Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) jako Lider posiadający liczne kontakty na rynku krajowym w branżach oraz 2 szkół kształcące w zawodach z dziedzinie gastronomii, hotelarstwa oraz przetwórstwa żywności.

W projekcie weźmie udział 62 uczniów z 2 szkół kształcenia zawodowego tj. z Zespołu Szkół Gastronomicznych z Białegostoku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Stasica z Wysokiego Mazowieckiego

Instytucją partnerską przyjmującą jest: Universal Mobility SL z Hiszpanii o dużym doświadczeniu w organizacji staży w przedsiębiorstwach.

Uczestnicy wezmą udział w stażach w firmach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia na terenie Hiszpanii przez okres trzech tygodni w okresie czerwiec –wrzesień 2021 r.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, na którym poszukuje się profesjonalnie przygotowanych pracowników i potrzeba wsparcia uczniów w ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz kontynuacją współpracy między UPEMI i wybranymi do projektu szkołami.

 

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczeń i wzrost umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji językowych i rozwój osobowości: wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości. Projekt ma również przyczynić się do wzrostu prestiżu instytucji biorących udział w konsorcjum, rangi i znaczenia kształcenia zawodowego i zacieśnienia współpracy między środowiskiem branżowym a edukacją szkolną.

Projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji, zajęcia z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego, staże, monitoring, działania upowszechniające oraz ewaluację. Każda z instytucji biorących udział w projekcie będzie miała swoje zadania oraz będzie postępować zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

Konsorcjum opracowało indywidualne programy stażu dla wszystkich zawodów z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia uczniów biorących udział w projekcie. Program stażu zostanie doprecyzowany na kilka miesięcy przed mobilnością pod kątem danego ucznia – wypracowany będzie wspólnie ze szkołami i partnerem zagranicznym i zostanie zaakceptowany przez przyjmujące zakłady pracy w Hiszpanii .

Uczniowie zyskają nowe umiejętności zawodowe, potwierdzone dokumentem Europass Mobilność oraz Indywidualny wykaz Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) wzrosną ich kompetencje językowe oraz świadomość międzykulturowa.

 

 

CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWANIA 148 134 EURO.

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE