Informacje o dostępności

Nasza strona internetowa została zaprojektowana tak, aby mogła być obsługiwana przez najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii czy ograniczeń użytkownika.
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.upemi.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.upemi.pl/
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-06
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-18
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji, należy wysyłać e-mail na adres biuro@upemi.pl W treści wiadomości można podać kontaktowy numer telefonu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@upemi.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie podstrony, której dotyczy (adres URL oraz sposób kontaktu). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kompatybilność z narzędziami

http://www.upemi.pl/ został zaprojektowany tak, aby był zgodny z najnowszymi wersjami następujących czytników ekranu:

 • Jaws
 • NVDA
 • VoiceOver

Witryna jest również kompatybilna z:

 • podstawową lupą ekranową systemu operacyjnego
 • oprogramowaniem do rozpoznawania mowy, takim jak Dragon Naturally Speaking
 • pakietem mowy systemu operacyjnego

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach.
Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Można:

 • powiększyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
 • pomniejszyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
 • przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
 • zmienić kontrast strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.

Staraliśmy się, aby wszystkie elementy serwisu miały odpowiedni kontrast.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z programami asystującymi czy systemem lub programami użytkownika.

Przekaż opinię

Skontaktuj się z nami, jeśli masz problemy z korzystaniem z naszej strony – pomoże nam to wprowadzić ulepszenia.

Logo UE
Logo UE
Logo UE