,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego”

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim oraz Golden Sun Mobility Center z Pieria – Grecja realizuje od 01.09.2020 do 30.11.2021 projekt: ,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). 

 

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

147 566 EURO

całkowita wartość projektu

 

132 809 EURO

wysokość dofinansowania

 

 

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

Celem projektu  jest zwiększenie efektywności, dostępności i atrakcyjności nauczania zawodowego pozwalające na dostosowanie go do dynamicznych zmian technologicznych w sektorze rolno – spożywczym i zmian społecznych.

Cele projektu będę realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji zawodowej.

Efektem będzie: opracowanie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk systemu ECVET i pilotażowe wdrożenie, w działalności dwóch szkół zawodowych czterech nowych programów nauczania, zwiększających kompetencje, wiedzę i umiejętności uczniów szkół zawodowych w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości w oparciu o standardy systemu QAFP.

Oddziaływanie projektu, poza członkami konsorcjum, obejmie całą Polskę, zostanie skierowane do szkół kształcenia zawodowego we wskazanych zawodach. Dzięki efektywnym działaniom promocyjnym, opracowaniu skutecznych procedur wdrożeniowych programów do procesu kształcenia oraz rozbudowanej sieci kontaktów UPEMI, szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych będzie mieć nawet kilka tysięcy uczniów.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Koncepcja projektu zakłada utworzenie w ramach partnerstwa dwóch międzynarodowych grup roboczych, wspartych kadrą zarządzającą projektem, których efektem pracy będzie opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej dla czterech kierunków nauczania: technik rolnik, technik weterynarii, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakłada się transformację, w oparciu o system ECVET, wiedzy merytorycznej zgromadzonej w ramach procesu budowy i rozwoju przez UPEMI standardu QAFP, do opisanych jednostek efektów uczenia się oraz przygotowanie w interaktywnej formie niezbędnych materiałów edukacyjnych. W realizację projektu będzie zaangażowane około 25 osób.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe:

– pracodawców przemysłu przetwórczego – UPEMI prowadzi okresową analizę potrzeb członków Unii, zarówno hodowców jak i producentów/przetwórców, analizuje szczegółowe dane statystyczne w obszarze konsumpcji tworząc raporty i prognozy rozwoju całej branży. Zgromadzona wiedza wskazuje realną potrzebę pracodawców w zakresie dostępności do wykwalifikowanych kadr, dotyczy to głównie przetwórstwa i obejmuje większość podmiotów, niezależnie od regionu oraz skali działalności,

– konsumentów – Wzrost świadomości konsumentów w zakresie „tego co jemy” widoczny na przestrzeni ostatnich lat oraz poprawa statusu ekonomicznego Polaków wzmacnia zapotrzebowanie na żywność ekologiczną, produkowaną zgodnie z określonymi standardami. Wymaga to zwiększenie podaży produktów rolnych i spożywczych wysokiej jakości, do których wytworzenia niezbędni są wykwalifikowani pracownicy, posiadający potwierdzone kwalifikacje zawodowe i realne umiejętności.

 

PARTNERZY

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Golden Sun Mobility Center, Pieria Grecja

 

 

 

 

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE