OPIS

Projekt: „Uniwersytet otwarty”

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-U142/17

Okres realizacji

2019.01.14 – 2020.01.14

Cel główny

Celem głównym projektu jest opracowanie 8 programów kształcenia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z partnerem, skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 8 działań dydaktycznych. Programy te i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa grupy docelowej projektu. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy SGGW w Warszawie –Liderem a UPEMI z siedzibą
w Warszawie – Partnerem.  Projekt dedykowany jest 100 uczestnikom w wieku 15-16 lat (uczniowie
I klasy szkoły średniej) z zachowaniem parytetu płci 50K/50 M z terenu całej Polski, w tym 50 % uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz 50 rodziców/ opiekunów prawnych.

Celem głównym jest rozwój wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim:

  • kompetencji pozwalających na: rozbudzaniu ciekawości poznawczych uczestników;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności -zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków
    do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także
    do wsparcia działalności i podwyższenia, jakości już prowadzonych zajęć. W ramach projektu przewidziano opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz naukową ze strony uczelni.

Zadanie 1

Działania przygotowawcze w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych.

Działania przygotowawcze, w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych, realizowane będą wspólnie z Partnerem dla uczestników projektu tj. młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej), służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji. W ramach zadania opracowane zostaną programy kształcenia, które zostaną wykorzystane przy realizacji wszystkich działań dydaktycznych, w szczególności: sylabusy, narzędzia pracy z uczniami, metody pracy z uczniami.

Zadanie 2 i 3

Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z opracowanymi programami kształcenia. Warsztaty realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój (więcej niż trzech) kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

Zadanie 4

Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców
w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty dla rodziców realizowane w ramach projektu maja uczyć rodziców jak postępować z młodzieżą aby rozwijać u nich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

Zadanie 5

Wsparcie uczestników projektu przez mentorów w zakresie kompetencji społecznych
i przedsiębiorczości.

Mentoring dla uczestników projektu w ramach przygotowania do poprowadzenia autorskiego wykładu. Uczestnicy projektu otrzymają merytoryczną pomoc i wsparcie przy tworzeniu autorskiego wykładu stanowiącego swoistą formę autoprezentacji: (w zakresie: definiowania problemu do przedstawienia w formie wykładu, analiza aktualnego stanu wiedzy, przygotowanie projektu wykładu, wybór metod, narzędzi do prezentacji, forma przekazu i styl mówienia). Uczestnicy projektu w ramach realizowanych na terenie uczelni działań poznają środowisko akademickie i uczelnię jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości. Uczestnicy projektu przygotują i zaprezentują autorski wykład dla przedstawicieli społeczności akademickiej.

Wartość projektu

467 375,00 zł. Dofinansowanie: 452 975,00 zł, w tym 393 903,65 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE