OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie szkoły kształcenia zawodowego tj. Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Mokrzeszowie dla którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku spotkań w okresie IX-X’17 dyrekcji szkoły z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 70 uczniów/uczennic i 7 nauczycieli/ek Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie w ramach kierunku nauczania: Technikum Architektury krajobrazu, Technikum Hodowca Koni, Technikum Żywienia i usług gastronomicznych. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów/uczennic  kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla nauczycieli/ek), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów.

Cel główny

Celem głównym wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 uczniów/uczennic (51K) i 7 nauczycieli/ek (6K) Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie z powiatu świdnickiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.18r.-31.08.2019r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 uczniów/uczennic (45K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 uczniów/uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 10 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 nauczycieli/ek.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Technikum w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego oraz potrzeb uczniów/uczennic
i nauczycieli/ek w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów/uczennic i nauczycieli/ek. Przyczynią się one do wyposażenia uczniów/uczennic w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców, przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Realizacja celów projektowych jest z jednej strony spójna z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i zarazem wpłynie pozytywnie na osiągnięcie wskaźników jak i celu głównego przewidzianego w ramach RPO WD 2014-2020 w Osi 10 w obszarze kształcenia zawodowego.

Planowane efekty

Podniesie kompetencji i/lub umiejętności uczniów z Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

Podniesie kompetencji lub umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół objętych wsparciem poprzez udzielone wsparcie tj. kursy, szkolenia.

Wartość projektu

551 000,00 zł. Dofinasowanie: 522 250,00 zł w tym 468 350,00

Logo UE
Logo UE
Logo UE