OPIS

Projekt: „Akademia przyszłości”

Okres realizacji

od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

Cel projektu

Celem projektu „Akademia Przyszłości” jest nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi na poziomie szkół średnich zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat służącym rozwijaniu u jego uczestników wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy SGGW w Warszawie –Liderem a UPEMI z siedzibą w Warszawie – Partnerem.  Projekt dedykowany jest 100 uczestnikom w wieku 15-16 lat (uczniowie I klasy szkoły średniej) z zachowaniem parytetu płci 50K/50 M z terenu całej Polski, w tym 50 % uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz 50 rodziców/ opiekunów prawnych. Efektem wsparcia jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Za główne formy wsparcia obrano działania dydaktyczne dla uczestników projektu oraz realizację warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Działania powyższe zostaną przeprowadzone przez mentorów- ekspertów w zakresie rozwoju oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych.

Cel główny

Celem głównym jest rozwój wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim:

 • kompetencji pozwalających na: rozbudzaniu ciekawości poznawczych uczestników;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności -zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia, jakości już prowadzonych zajęć. W ramach projektu przewidziano opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz naukową ze strony uczelni.

Warsztaty

W ramach projektu „Akademia Przyszłości” zaplanowane zostały następujące warsztaty:

 • Warsztat 1: „Umysł karmiony wiedzą zawsze ma apetyt na więcej” – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 2: „Zrozumieć siebie żeby zrozumieć świat” – warsztaty autoprezentacji i rozwoju potencjału indywidualnego – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 3: „Warsztaty twórczego myślenia” – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 4: „Zrób to sam – możliwości przedsiębiorczego wykorzystania rękodzieła” – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 5– „Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) „ – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 6– „Żywność i żywienie” – warsztat 2-dniowy
 • Warsztat 7 – „START w biznes” – warsztat 3-dniowy
 • Warsztat 8 – „Rozwijanie kompetencji życiowych młodzieży szkolnej” – warsztat 5-dniowy
 • Warsztat dla rodziców- „Dobra komunikacja i relacja z nastolatkiem” – warsztat 2-dniowy

Działanie 1

Opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych. Opracowane programy kształcenia zostaną wykorzystane przy realizacji wszystkich działań dydaktycznych w szczególności zostaną opracowane sylabusy, narzędzia pracy z uczniami, metody pracy z uczniami. Wszystkie materiały zostaną wydane i udostępnione w wersji elektronicznej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Materiały będą napisane językiem wrażliwym na płeć i przeciwdziałać będą stereotypom o rolach społecznych płci.

Działanie 2

Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej) poprzez projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży. Łącznie zostanie przeprowadzonych 8 warsztatów edukacyjnych dla młodzieży:

 • 2 w pierwszym roku realizacji projektu
 • 6 w drugim roku realizacji projektu.

Pracownicy WNS SGGW przeprowadzą 5 warsztatów edukacyjnych, Partner przeprowadzi 3 warsztaty edukacyjne.

Działanie 3

Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych poprzez projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Działanie 4

Wsparcie uczestników projektu przez mentorów – ekspertów uczelnianych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczości oraz merytoryczne wsparcie i pomoc w trakcie przygotowywania przez uczestników projektu autorskiego wykładu dla społeczności akademickiej (studenci WNS, pracownicy naukowo dydaktyczni WNS). Uczestnicy projektu otrzymają profesjonalną pomoc w zakresie: definiowania problemu badawczego, analizy stanu wyjściowego, to jest aktualnego stanu wiedzy, opracowywania projektu wykładu, doboru metod, narzędzi do prezentacji, doboru formy prezentacji i stylu mówienia. Uczestnicy projektu w ramach realizowanych na terenie uczelni działań poznają środowisko akademickie i uczelnię, jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości. Uczestnicy projektu przygotują i zaprezentują autorski wykład w zakresie następujących bloków tematycznych (do wyboru):

 • Ja i mój świat;
 • Młodzież wobec ważnych problemów społecznych;
 • Co nam w duszy gra – nasze pasje i zainteresowania;
 • Inne (propozycje uczestników projektu)

Planowane efekty

Projekt „Akademia Przyszłości: służy realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które wspomogą uczestników w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego w ramach.

Wartość projektu

467 375,00 zł. Dofinansowanie: 453 275,00 zł, w tym 393 903,65 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE