OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

 

Projekt dedykowany jest łącznie 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

 

Za główne formy wsparcia obrano:

  • realizację staży uczniowskich;
  • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
  • doposażenie pracowni zawodowych;
  • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

 

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

 

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/ uczennic (159K) i 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

Planowane efekty:

  • 325 U ww. szkół , którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
  • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
  • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
  • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu i kwota dofinansowania

Projekt „Twoja przyszłość tu i teraz” (nr RPPK.09.04.00-18-0007/20) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

 

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym:

– ze środków Unii Europejskiej: 2 429 330,89 zł;

– ze środków Budżetu Państwa: 135 975,46 zł.

 

 

 

 

 

 

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE