OPIS

Projekt dedykowany jest ( 1000 ) uczniów i uczennic oraz ( 50 ) nauczycieli ze szkół: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ( Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech.). Wsparcie stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez przedstawicieli Szkół kształcenia zawodowego ( w ramach 5 zespołów szkół ) . W wyniku spotkań w okresie IX-X”17 dyrekcji szkół ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkół, w tym oczekiwania pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych ( w tym dla nauczycieli ), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów/ stypendium specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wszystkie formy będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z pracodawcami. Wśród uczniów zaważono potrzebę podniesienia motywacji oraz ambicji do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy w danej branży/zawodzie. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS mszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły.

Planowany okres realizacji

01.09.2018-31.08.2020

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 1000 uczniów/uczennic (437K) i 50 nauczycieli (30K) 5 szkół powiat głogowskiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy, we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych  807 uczniów (350K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 1000U, we współpracy z otoczeniem społ. – gosp. w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 10 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz zyskanie kwalifikacji przez 50 nauczycieli/ek.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ( Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech.), w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego oraz potrzeb U i N w ścisłej kontroli z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U i N.

Planowane efekty

Realizacja  zawodowych 1000 uczniów i uczennic ze szkół: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci w Głogowie ((Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia ), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ( Tech.), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ( Tech. I BSIS ), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ( Tech ), organizacja dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów/ stypendium, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wartość projektu

4 840 985,22 zł

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE