OPIS

Projekt „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego –lider.

Powiat Ostrzeszowski i  Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie – partner.

 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum Zespołu Szkół Nr. 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. W wyniku spotkań Dyrekcji Zespołu Szkół Nr. 2 oraz reprezentantów Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wypracowano koncepcję partnerskiego projektu , w którym liderem jest UPEMI , jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenie szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Termin realizacji projektu

07.01.2019r. – 28.02.2021r.

Całkowita wartość projektu

747 516,25 zł

Kwota dofinansowania

672 764,62 zł

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 zostanie objętych:

  • 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • co najmniej 100 uczniów z kierunków: Technik mechatronik, Technik logistyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Cel główny

Podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 100 uczniów/uczennic (32K/68M) i 8 nauczycieli/ek (4K) Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 07.01.2019r. do 31.08.2020r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja projektu została przedłużona  do 28.02.2021.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 70 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 100 UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kwalifikacji/umiejętności  zawodowych przez 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Planowane efekty

  • Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.
  • 70 uczniów/uczennic Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.
  • 8 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
  • 100 uczniów/uczennic, którzy nabyli kompetencje w wyniku zakończonego udziału we wsparciu.

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE