OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi odpowiedź na przeprowadzoną przez UPEMI w okresie IV-V 2023r. we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w ZS Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie diagnozę potrzeb i deficytów szkoły w tym ich uczniów/uczennic (U) i nauczycieli/ek (N) (diagnoza zatwierdzona przez organ prowadzący). Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia dotychczas oferowanego U przez szkołę. Ponadto projekt umożliwi wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań i modeli pracy szkoły kontynuowanych i wykorzystywanych po zakończeniu jego realizacji. By można
było to osiągnąć w projekcie założono realizację działań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw/umiejętności (m.in. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) w tym doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych N w przedmiotowym zakresie. Dzięki interwencji w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych tj. doposażenie i doskonalenia zawodowe N, szkoły będą mogły efektywnie wprowadzić w system nauczania nowe wzorce/modele realizacji zajęć metodą eksperymentu. Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt w ramach TIK z komplementarnym przygotowaniem kadry wprowadzi w proces nauczania nowoczesność i urozmaicenie w sposobie przekazywanej wiedzy. Kluczowym
aspektem w projekcie będzie szeroko rozumiana edukacja włączająca, dedykowana Uczniom/Uczennicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnorozwojowymi w tym z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak wszelkie formy wsparcia kierowane  do Uczniów/Uczennic  będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych. Wymiernymi efektami zrealizowanego wsparcia będzie przede wszystkim podniesienie kompetencji, umiejętności oraz kreacja właściwych postaw u Uczniów/Uczennic, a także podniesienie kompetencji zawodowych Nauczycieli/Nauczycielek oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie procesu nauczania poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków technicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

OD 01-07-2023 DO 31-12-2023

CEL GŁÓWNY

Wypracowanie i zaimplementowanie w okresie od 1.07.23 r do 31.12.23r nowoczesnych i efektywnych
modeli/metod/wzorców nauczania ukierunkowanych na podniesienie u 70 (59K) Uczniów/Uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, u 8 Nauczycieli/Nauczycielek kompetencji zawodowych wraz z zapewnieniem optymalnych warunków technicznych w LO w ZS Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel szczegółowy 1:
Zapewnienie w szkole niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych w 5 pracowniach przedmiotów ścisłych na potrzeby wprowadzenia w szkołach nauczania metodą eksperymentu.

Cel szczegółowy 2: Zapewnienie niezbędnego zaplecza TIK w 5 salach na potrzeby efektywnego wprowadzenia nauczania z wykorzystaniem TIK.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie u 70 Uczniów/Uczennic (59K/11M) kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i ukształtowanie właściwych postaw/umiejętności (m. in. kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej).

Cel szczegółowy 4: Włączenie edukacyjne 40 Uczniów/Uczennic (30K/10M) oraz zniwelowanie ich deficytów edukacyjnorozwojowych w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cel szczegółowy 5: Udoskonalenie warsztatu pracy oraz podniesienie kompetencji w tym kompetencji cyfrowych u 8Nauczycieli/Nauczycielek (5K/3M) na potrzeby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno-rozwojowych i psychofizycznych, efektywnego prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i z wykorzystaniem TIK.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 457 260,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 457 260,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 411 490,00 zł

Wkład UE: 365 808,00 zł

% dofinansowania: 89.99

 

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE