Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje

Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Konkurs Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

OPIS PROJEKTU

Jednym z głównych filarów Polskiej gospodarki jest przemysł spożywczy. Ważną rolę odgrywa w nim przemysł mięsny, tj. wszelkie zakłady produkujące mięso i rzeźnie. Od lat zauważalny jest stały rozwój tego przemysłu. Polska jest znaczącym producentem mięsa w UE i jednym z wiodących jego eksporterów. By wykorzystać ten potencjał i odpowiedzieć na światowe trendy ukierunkowane na produkcję  wysokojakościowej, zdrowej, ekologicznej i bezpiecznej żywności, konieczne jest podjęcie działań nakierowanych na optymalizację procesów produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa produktów mięsnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Aby to osiągnąć niezbędne są do tego wyspecjalizowane i wykwalifikowane kadry.

Zawody Technika technologii żywności, Przetwórca mięsa, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, m.in. w kwalifikacji SPC.04 (TG.05) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, są zawodami zdecydowanie niedocenionymi. Może rodzić to w przyszłości ryzyko niedoborów personelu w dziedzinie przetwórstwa mięsnego. Niezbędne są pilne działania, które podejmie Branżowe Centrum Umiejętności dedykowane dziedzinie przetwórstwa mięsnego. Jego zadaniem przede wszystkim będzie kształcenie przyszłych kadr dla branży przetwórstwa mięsnego, na szeroką skalę upowszechnianie współpracy środowiska kształcenia zawodowego, nauki, biznesowego, badawczego, definiowanie i upowszechnianie potrzeb pracodawców jak również promocja branży i wskazywania jej potencjału rozwojowego.

Założone przedsięwzięcia w pełni wpisują się w założenia KPO. BCU będzie miało realny wpływ na udoskonalenie systemu edukacji, wprowadzając nowoczesne mechanizmy uczenia się przez całe życie ze szczególnym naciskiem na lepsze dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Po formalnym utworzeniu BCU założono podpisanie wielostronnej umowy współpracy. Będziemy dążyć do stworzenia szerokiego łańcucha współpracy z licznymi interesariuszami m.in.: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim (edukacja), ZM Sokołów S.A. (biznes), SGGW i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (nauka), PUP (rynek pracy), Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (organizacja branżowa), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (ośrodek badań i analiz). Instytucje te będą˛ stanowiły filar współpracy, która będzie długofalowo rozwijana i umacniania o kolejne instytucje. Dzięki temu zostanie zapewniona przestrzeń  dla skutecznej współpracy szkół zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz dla promocji szkolnictwa zawodowego.

Do głównych założeń przedsięwzięcia należy dostosowanie kadr polskiej gospodarki w odniesieniu do jej oczekiwań i wymagań w dziedzinie przetwórstwa mięsnego a co za tym idzie wzmocnienie tej dziedziny przetwórstwa spożywczego. W ramach BCU przewidziano szereg działań, które mają przynieść takie rezultaty. Są to m.in. działania edukacyjno-szkoleniowe, działania integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe, oraz doradczo-promocyjne. Takie zintegrowane podejście zapewni kompleksowe objęcie wsparciem branży przemysłu spożywczego w dziedzinie przetwórstwa mięsnego, wzmocnienie oraz rozwój jej potencjału, w tym między innymi dzięki przygotowaniu wykwalifikowanych kadr polskiej gospodarki.

 

PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od 01-01-2023 do 30-06-2026

 

CEL GŁÓWNY

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spożywczej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie przetwórstwo mięsa do 31 XII 2024 r. i przeszkolenie 248 uczestników, w tym 72 uczniów i studentów, 150 osób dorosłych, 26 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30 VI 2026 r.

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZAR I – działalność edukacyjno-szkoleniowa. W szkoleniach i kursach weźmie udział co najmniej 248 osób, w tym 150 osób dorosłych, 72 uczniów i studentów oraz 26 nauczycieli.

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca. Działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa, transfer wiedzy i nowych technologii do edukacji, rozwiązań z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji, nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym w dziedzinie przetwórstwa mięsnego.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna. Promowanie i rozwój zawodów w dziedzinie przetwórstwa mięsnego, przeprowadzenie konkursów branżowych dla uczniów, wspieranie szkół w realizacji doradztwa zawodowego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 13 749 115,57 zł brutto, 11 608 148,94 zł netto

Wydatki kwalifikowalne: 13 749 115,57 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 13 749 115,57 zł

Wkład UE: 11 608 148,94 zł

 

Logo UE
Logo UE
Logo UE