OPIS

W ostatni weekend w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka odbyły się zajęcia z sommelierstwa i carvingu w ramach projektu „Młody gastronom – start do kariery zawodowej”.

Na zajęciach z carvingu uczniowie mieli okazję nauczyć się jak wyciąć wzór róży w arbuzie czy też wykonać kwiaty z buraka.
Na zajęciach z profesjonalnym sommelierem uczniowie uczyli się o szczepach win oraz jak prawidłowo dopasować odpowiednie wino do potrawy.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2016 do 28.02.2018

Cel główny

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy. W wyniku spotkań w okresie X-XII15’ dyrekcji Technikum z reprezentantami Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 160 uczniom/uczennicom z kierunku Technik Żywienia i usług gastronomicznych. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez Uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie 9 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla Nauczycieli i Uczniów), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kompetencji, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 160uczniów/uczennic (120K/40M) w tym doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli/ek (8K/1M) Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie, oczekiwania lokalnych, regionalnych pracodawców z branży spożywczo-gastronomicznej w okresie trwania projektu w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Nawiązanie porozumienia i współpracy Technikum nr 3 z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami/firmami.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 140Uczniów (110K/30M), dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży zawodowych.

Cel szczegółowy 3

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w tym praktycznych i teoretycznych 160Uczniów (120K/40M), w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie trwania projektu.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji 9Nauczycieli/lek (8K/1M) w obszarze doskonalenia zawodowego w okresie trwania projektu w odpowiedzi na potrzeby szkoły oraz Uczniów.

Cel szczegółowy 5

Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska pracy przyszłych absolwentów.

Założone w projekcie poszczególne cele szczegółowe, a przede wszystkim cel główny stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową oraz diagnozę potrzeb Technikum w Dębicy w obszarze kierunku nauczania Technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania praktycznego i teoretycznego zawodów w tym deficytów w posiadanych kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach Uczniów oraz Nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego. Bezwzględnym elementem przeprowadzonej diagnozy stanowiła analiza potrzeb oraz oczekiwań po stronie lokalnych i regionalnych pracodawców, w tym analiza pod kątem zapotrzebowana na pracowników w branży HoReCa.

Wszystkie zaplanowane działania stanowią uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego. Elementy przyczynią się do wyposażenia uczniów/uczennic w takie kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Planowane efekty

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

Podniesie kompetencji lub umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, kursy, studia podyplomowe.

Podniesie kompetencji lub umiejętności uczniów Technikum z  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, zajęcia specjalistyczne, koła zawodowe, zajęcia specjalistyczne z języka obcego, warsztaty biznesowe.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy a instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego w tym z pracodawcami lub przedsiębiorcami.

Wartość projektu: 890 389,38 zł. Dofinansowanie: 798 589,38 zł, w tym 756 830,97 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE