OPIS

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w dofinansowanym projekcie

 „Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego”

nr UDA-POWR.02.02.00-00-076/16

„Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego” jest to ogólnopolski, otwarty Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu II Efektywnej polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjności na rynku), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności 95 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, działających na rynku mięsnym poprzez wdrożenie zarządzania strategicznego w firmie w okresie 01.09.2016 r. – 14.10.2019 r.

W Projekcie mogą wziąć udział mikro i mali przedsiębiorcy z terenu całej Polski, którzy prowadzą działalność gospodarczą na rynku z następujących  branż opisanych w sekcji:

 • C PKD  – dział 10 – produkcja artykułów spożywczych;
 • C PKD – dział 11 – produkcja napojów;
 • Podklasa 28.93 – produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu, i produkcji napojów;
 • Podklasa 33.12.Z – obejmująca naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów;
 • I PKD dział 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem.

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzyma „Plan Rozwoju” własnej firmy na kolejne trzy lata działalności oraz wyspecjalizowane doradztwo do opracowania analizy. Plan Rozwoju zostanie opracowany  i wdrożony przez profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, przy udziale Przedsiębiorcy bądź/i jego pracowników.

W ramach projektu każdy przedsiębiorca otrzyma określoną ilość godzin doradczych:

 • 26 godzin godzin doradczych dla mikroprzedsiębiorcy
 • 30 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników
 • 40 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 49 pracowników
 • 55 godzin doradczych dla średniego przedsiębiorcy

„Plan Rozwoju” jest pisemnym dokumentem opisującym firmę, jej cele, strategie, główny rynek, zespół pracowników oraz przewidywania finansowe. Plan ten pozwala ustalić realistyczne cele i pomiar firmy w 4 perspektywach:  finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury (nauki i rozwoju).

Główne korzyści dla przedsiębiorcy płynące z opracowania i posiadania  „Planu Rozwoju” oraz uczestnictwa w Projekcie:

 1. monitoring i profesjonalne doradztwo w okresie wdrażania Planu Rozwoju
 2. agregacja potrzeb rozwojowych
 3. uporządkowanie wiedzy o przedsiębiorstwie
 4. uporządkowanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym i konkurencji firmy
 5. identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
 6. identyfikacja zagrożeń firmy
 7. określenie wiedzy i kompetencji pracowników
 8. określenie celów strategicznych pracowników
 9. ukierunkowanie działań załogi
 10. określenie ról i interesów „departamentów”
 11. podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi
 12. budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych
 13. określenie możliwości obniżenia finansowania  zewnętrznego
 14. kompendium wiedzy o firmie
 15. dokument, który pozwala skrócić i obniżyć koszty przygotowania biznes planów, wyceny firmy, materiałów promocyjnych
 16. pomoc w uzyskaniu kredytu bądź dotacji

W ramach uczestnictwa w Projekcie przedsiębiorca uzyskuje wsparcie na całościowe opracowanie „Planu Rozwoju” firmy wraz z rekomendowanymi działaniami. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • 635,95,00 netto dla mikroprzedsiębiorcy
 • 1 027,72 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników
 • 1 383,46 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego od 26 do 49 pracowników
 • 1 943,82 netto dla średniego przedsiębiorcy

Udział w Projekcie „Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego” jest szansą opracowania planów rozwojowych i wdrażanie efektywnego rozwoju mikro, małych i średnich firm działających na rynku mięsnym.

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – REKRUTACJA TRWA!!!

KONTAKT

Katarzyna Woźniak

Tel. 795 541 222

Mail. k.wozniak@www.upemi.pl

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE