OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 2 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. W wyniku spotkań w okresie IX18′ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI – organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 623U i 22N ze szkół: Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich – Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach – Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Wszystkie formy będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 623 uczniów/uczennic (217K) i 22 nauczycieli/ek(13K) 2 szkół z powiatu ząbkowickiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.19r.-31.08.2021r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 499U (169K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 623U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 8 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 22 nauczycieli/ek.

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U i N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U i N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

3 871 056,17 zł.

Dofinansowanie: 3 677 344,56 zł, w tym

3 290 397,74 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

386.946,82 zł. otrzymanych ze środków Budżetu Państwa

 

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE