OPIS

Projekt: Zawodowcy na 6stkę!

Planowany okres realizacji

13.12.2016 – 19.06.2017

Cel projektu

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. W wyniku spotkań w okresie I-III16’ dyrekcji ZS z reprezentantami Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic(U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie. w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 81 uczniom/uczennicom z kierunków Technik Żywienia i usług gastronomicznych, Technik Rolnik oraz Technik Architektury krajobrazu. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez Uczestników/Uczestniczki kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie 8 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla nauczycieli o uczniów/nnic), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami przyszłych absolwentów.

Cel główny

Dostosowanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 81 uczniów/uczennic (45K/36M) i 8 nauczycieli/ek (7K) Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 19.12.16r. do 19.06.2018r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 65 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 81UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Technikum w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego oraz potrzeb uczniów i nauczycieli w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie pracodawców. Wobec tego wszystkie zaplanowane działania stanowią uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do Uczestników/Uczestniczek w obszarze kształcenia zawodowego i przyczynią się do wyposażenia Uczestników/Uczestniczek w kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy. Wobec tego realizacja celów projektowych wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów przewidzianych w RPO Województwa Wielkopolskiego 2014+.

Aby podnieść jakość przekazywanej wiedzy niezbędne jest dostosowanie pracowni zawodowych nauczania zgodnie ze stwierdzonymi istotnymi brakami w tym obszarze po stronie szkoły jak i po stronie pracodawców, z którymi szkoła współpracuje.

Planowane efekty

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

65 uczniów/uczennic Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

8 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

81 uczniów/uczennic, którzy nabyli kompetencje w wyniku zakończonego udziału we wsparciu

Wartość projektu: 546 091,05 zł. Dofinansowanie: 491 481,94 zł, w tym 464 177,39 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE