OPIS

Tytuł projektu: „Zawodowcy na start”

Planowany okres realizacji

01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Cel projektu

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 8 Szkół kształcenia zawodowego z Sochaczewa, Teresina, Ciechanowa i Mławy, których organami prowadzącymi są Starostwa Powiatowe. W wyniku spotkań w okresie wrzesień – październik 2016r. dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu.

UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w nawiązywaniu współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 857 uczniom/uczennicom ze szkół: Zespół Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), Zespół Szkół w Teresinie (Technikum), Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie (Technikum i ZSZ), Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie (Technikum), Zespół Szkół nr 3 w Mławie (ZSZ). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów/uczennic kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne, które uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione poprzez zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży/praktyk zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach oraz doposażenie pracowni zawodowych . Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów.

Cel główny

Dostosowanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 857 uczniów/uczennic (271K/586M) z: ZS J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie-Technikum, ZS Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie -Technikum, ZS w Teresinie-Technikum, ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie -Technikum, ZSP nr 2 w Garwolinie -Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie -Technikum, Zespół Szkół nr 3 w Mławie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych i regionalnych pracodawców w okresie 01.09.17r. – 31.08.19r. we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności/kompetencji praktycznych zawodowych 605 uczniów/uczennic, we współpracy z pracodawcami dzięki organizacji staży/praktyk w okresie 01.09.17r. – 31.08.2019r.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych i nabycie kwalifikacji przez 857 uczniów/uczennic , dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć i warsztatów specjalistycznych w okresie 01.09.17r. – 31.08.2019r.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 27 pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków środowiska pracy w okresie 01.09.17r. – 31.12.17r.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2016r. przez Szkoły oraz UPEMI analizy problemowe 8 szkół. Diagnozy uwzględniają potrzeby i możliwości w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic, rozwój współpracy z otoczeniem, funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy i tworzenia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy przy jednoczesnej analizie zachowania trwałości działań zrealizowanych w ramach projektu. Diagnozy zostały zatwierdzone przez organy prowadzące w listopadzie 2016r. Wszystkie zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów/uczennic. Przyczynią się one wyposażeniu uczniów/uczennic w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne zawodowe, stanowiące odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców. Zrealizowane działania przewidziane w ramach projektu, spowodują uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy tym samym wzmocnią ich zdolność zatrudnieniową. Wobec tego realizacja celów projektowych wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celu przewidzianego w ramach RPO WM.

Aby podnieść jakość przekazywanej wiedzy niezbędne jest dostosowanie pracowni zawodowych nauczania zgodnie ze stwierdzonymi istotnymi brakami w tym obszarze po stronie szkół jak i po stronie pracodawców, z którymi szkoły współpracują.

Wartość projektu

4 906 153,00 zł. Dofinansowanie: 4 415 537,00 zł, w tym 3 924 922,40 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE