ZAWODOWCY DOLNEGO ŚLĄSKA 03

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: ZAWODOWCY DOLNEGO ŚLĄSKA 03

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0007/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0007/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 – Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na przeprowadzoną indywidualną diagnozę potrzeb Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum nr 6) dla którego organem prowadzącym jest Powiat Głogowski. Diagnoza szkoły obejmuje analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkoły z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 140 U i 10 N ze szkół z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. Organem prowadzącym jest Powiat Głogowski.

Grupa docelowa to 140 uczniów/uczennic (98K) i 10 Nauczycieli/ek (6K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 140 uczniów/uczennic i 10 nauczycieli oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2025 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • Adaptacja/Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

Planowany okres realizacji

od 01.01.2024r. do 30.06.2025 r.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 140 uczniów/uczennic (98 K) i 10 nauczycieli (8K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2025 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 531 353,60 zł.

Dofinansowanie: 1 207 346,16 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE