#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: Zawodowcy Dolnego Śląska

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0010/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0010/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 – Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie czterech szkół : Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia, Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie – Technikum, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie – Technikum nr . Dla wszystkich szkół organem prowadzącym jest Powiat Głogowski. W wyniku spotkań dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Diagnozy szkoły obejmują analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkół z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK,Al. w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 646 U i 48 N ze szkół z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie, Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Grupa docelowa to 646 uczniów/uczennic (228K) i 48 Nauczycieli/ek (20K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych, w tym 195 uczniów/uczennic (13K) i 11 nauczycieli/ek (M) z Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, 180 uczniów/uczennic (5K) i 13 Nauczycieli/ek (3K) z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie,  170 uczniów/uczennic (130K) i 15N (11K) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz 101 uczniów/uczennic (80K) i 9 Nauczycieli/ek (6K) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie. Organ prowadzący to Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 646 uczniów/uczennic i 48 nauczycieli oraz doposażenie 13 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

Planowany okres realizacji

od 01.05.2024r. do 30.06.2026 r.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 646 uczniów/uczennic (228 K) i 48 nauczycieli (20K) oraz doposażenie 13 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 6 200 365,07 zł.

Dofinansowanie: 4 956 923,14  zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE