Kelner na międzynarodowym poziomie - innowację w kształceniu zawodowym w branży HORECA

Realizacja projektu : „Kelner na międzynarodowym poziomie – innowację w
kształceniu zawodowym w branży HORECA”

Okres realizacji projektu: 01.09.2023- 30.11.2024 r.

Cel 1
Kontynuacja współpracy lidera wniosku (UPEMI) i partnera (OES) na polu projektów edukacyjnych w formie przygotowania kolejnych kursów zawodowych i materiałów udostępnianych na platformie e-learningowej oraz objęcia programem praktyk zawodowych uczniów techników usług kelnerskich. Rezultatem realizacji celu będzie:
– interaktywny, wielojęzyczny kurs zawodowy “Profesjonalny kelner”. Będzie on dostępny na w formie otwartych zasobów edukacyjnych dla uczestników indywidualnych i instytucjonalnych. Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane w różnych formach w języku polskim, angielskim i greckim. Kurs będzie możliwy do realizacji w części teoretycznej na udostępnionej
przez Lidera internetowej platformie szkoleniowej,
– zorganizowanie kursu zawodowego dla 20 uczniów wybranego polskiego technikum kształcącego w zawodzie technik
usług kelnerskich oraz 3 nauczycieli tej szkoły, a także 20 uczniów realizujących staż u greckiego partnera.
Cel 2
Wdrożenie pilotażowe kursu w ramach działalności szkoleniowej lidera projektu i partnera oraz udostępnienie rezultatów projektu w postaci otwartych zasobów edukacyjnych. Działalność edukacyjna w ciągu ostatnich kilku lat ulega procesowi
digitalizacji, który znacznie przyspieszył w okresie pandemii. W celu utrzymania konkurencyjności i atrakcyjności swojej oferty edukacyjnej oraz zwiększania efektywności działań partnerzy muszą wdrażać interaktywne formy edukacji, narzędzia kształcenia na odległość. Celem projektu jest zatem opracowanie i pilotażowe wdrożenie kolejnego już interaktywnego (dostępnego na platformie e-learning) kursu do działalności lidera z Polski i partnera z Grecji. Wdrożenie w Polsce będzie realizowane:
– wewnętrznie (szkolenia pracowników, rozbudowa platformy o inne treści edukacyjne),
– zewnętrznie, poprzez przeszkolenie 20 uczniów oraz 3 pracowników wybranej szkoły w zakresie tematycznym kursu i
obsługi platformy edukacyjnej.
Z punktu widzenia efektywności projektu ważne będzie również wdrożenie rezultatów projektu do działalności w zakresie kształcenia zawodowego realizowanej przez partnera i wykorzystania ich w procesie nauki 20 uczestników szkoleń organizowanych przez OES. Materialnym rezultatem będą wydane uczestnikom kursów certyfikaty czy potwierdzenia wdrożenia kursu jako innowacji pedagogicznej wydane przez dyrektora szkoły. Rezultatem niematerialnym będzie wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych, umiejętności i wiedzy uczestników.
Cel 3
Kontynuacja działań w obszarze partnerstwa lidera i partnera oraz podniesienie kompetencji kadry partnerstwa w zakresie współpracy międzynarodowej. Już realizacja pierwszego wspólnego projektu była szansą na istotne podniesienie
kompetencji kadr uczestniczących. Wszystkie organizacje miały już doświadczenie w organizacji międzynarodowych mobilności w sektorze kształcenia zawodowego, jednak wnioskowany projekt to kolejny o charakterze strategicznym i nastawionym na długoterminowe rezultaty o materialnym charakterze.

 

Organizacje uczestniczące:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – Polska

OLYMPUS EDUCATION SERVICES – Grecja

 

 

Logo UE
Logo UE
Logo UE