Czas trwania

marzec – grudzień 2019

Cel projektu

Celem głównym zadania było wsparcie wzrostu konkurencyjności i poziomu spożycia mięsa i wędlin poprzez dotarcie do przedstawicieli grup docelowych z wynikami badań „szytych na miarę” branży mięsnej, które precyzyjnie przedstawią aktualną sytuację związaną z postrzeganiem i oczekiwaniami dotyczącymi mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa drobiowego oraz wędlin wśród konsumentów.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie profesjonalnego i szczegółowego raportu dotyczącego nastawienia, oczekiwań i świadomości konsumentów w obszarze mięsa i wędlin;
 • oraz dotarcie z raportem do jak najszerszej grupy odbiorców.

Grupa docelowa

Główną grupą docelową zadania byli uczestnicy łańcucha produkcji mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin, w tym w szczególności: hodowcy, zakłady rozbiorowe oraz zakłady przetwórcze.

Dodatkowymi, wspomagającymi grupami były:

 • podmioty zajmujące się dystrybucją/sprzedażą mięsa i jego przetworów;
 • producenci wytwarzający mięso i jego przetwory w ramach systemów jakości;
 • pośrednio również jednostki certyfikujące zajmujące się certyfikacją produktów spożywczych, w tym mięsa i jego przetworów.

 

Kluczowe dla każdej ze wskazanych grup docelowych jest posiadanie wiedzy na temat trendów rynkowych, w szczególności poziomu świadomości i rozumienia jakości mięsa i jego przetworów, jak również oczekiwań i przekonań konsumentów nt. mięsa i wyrobów mięsnych.

Niezaprzeczalnym oczekiwaniem przedstawicieli grup docelowych jest przede wszystkim uzyskiwanie ze swojej działalności odpowiednich zysków wspartych budowanych na jakości oraz wiarygodności i zaufaniu konsumentów. Niezwykle istotne jest zatem bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej i trafne odpowiadanie na jego potrzeby. Dlatego dla zachowania wysokiego poziomu efektywności, zarówno w ujęciu kosztowym, jak i czasowym prowadzonej działalności, niezbędne jest budowanie właściwej strategii opartej o precyzyjną analizę rynku, a przede wszystkim oczekiwań konsumentów.

Opis projektu

Uwzględniając kontekst rynkowy, rozwijające się trendy, negatywne informacje nt. mięsa i jego przetworów, mnogość dostępnych towarów oraz przekazów marketingowych budowanie wiarygodności i zaufania do polskiej branży mięsnej oraz skuteczne dotarcie do konsumentów wymaga działań zaplanowanych w oparciu o strategię zbudowaną na rzetelnych danych.

Głównym problemem w kontekście niniejszego zadania jest nadmiar przypadkowych komunikatów, które wywołują szum informacyjny i powodują, że kontekst informacyjny nie zawsze trafia z właściwą informacją do właściwej grupy docelowej odpowiadając ich oczekiwaniom. Powoduje to brak spójnego wizerunku polskiej branży mięsnej, jako zaufanego dostawcy bezpiecznych produktów o wysokiej jakości.

Zaplanowanie i skuteczne przeprowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy nt. produkcji mięsa wieprzowego i wędlin wysokiej jakości, potwierdzonej certyfikacją oraz doprowadzenie do zwiększenia wiarygodności branży mięsnej wymaga przede wszystkim odpowiedniej strategii działania i doboru właściwych narzędzi.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Działania

 1. Centralnym działaniem niniejszego zadania jest wykonanie badań konsumenckich oraz raportu związanych między innymi z następującymi aspektami:
 • Jak konsumenci rozumieją i postrzegają jakość w kontekście mięsa i wędlin?
 • Jakie skojarzenia wywołują u konsumentów poszczególne kategorie produktowe: mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe i wędliny?
 • Jak często spożywają te kategorie produktów i jakie są ich przewidywania odnośnie ich spożycia w przyszłości?
 • Jakie cechy mięsa i wędlin są preferowane, a jakie odbierane negatywnie?

Badania oraz opracowanie raportu zostaną wykonane przez niezależny podmiot badawczy.

 1. Drugim działaniem w ramach zadania będzie zorganizowanie „Spotkania z jakością”, którego celem będzie zaprezentowanie raportu z badań oraz wywołanie szerokiej dyskusji nt. tego, czego od producentów mięsa i wędlin oczekują konsumenci oraz w jaki sposób komunikacyjnie dotrzeć do nich z właściwą informacją. Spotkanie zostanie zrealizowane dla grupy minimum 150 osób. Dodatkowo raport oraz podsumowanie spotkania zostanie wysłany do dodatkowych przedstawicieli grupy docelowej drogą elektroniczną.

Dodatkowo wykonany zostanie monitoring i ewaluacja realizacji zadania – ankiety pozwalające określić zmiany, jakie wywołała realizacja zapisanych w nim celów i zadań.

Załączniki

 1. Analiza rynku mięsa – Departament Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP
 2. Wyniki badań konsumenckich – BIOSTAT
 3. Ocena kampanii certyfikowanego mięsa – IMAS

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE