OGŁOSZENIE ZO

02.07.2024

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który opracuje koncepcję i przeprowadzi badania efektywności trzyletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich – kontynuacja” („EUBeef2Asia2”) na rynkach Japonii i Hongkongu. Całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi 88 000,00 EUR netto (w tym koszty przygotowania i realizacji działań opisanych w Załączniku nr 1 ). Wskazany budżet nie zawiera podatku VAT.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1740 z dnia 8.10.2020 r. z późn. zm.) art. 701 – 705, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Program realizowany będzie w ramach programów prostych „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014”. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określają:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.Urz.UE L 317 z 4.11.2014, str. 56);
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str. 3);
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str.14).
  • Wskazówki dotyczące procedury konkursowej z dnia 7 lipca 2016 r. określone przez Komisję Europejską w dokumencie o sygnaturze DDG1.B5/MJ/db D(2016)3210777.
  • Tytułu VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: wzór formularza ofertowego, opis programu, wzór Istotnych Postanowień Umowy znajdują się na stronie internetowej UPEMI: www.upemi.pl, w zakładce Zapytania Ofertowe

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego    Al. Ujazdowskie 18 lok. 16 ,00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00.

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
SIWZ_Europejska wołowina na rynkach azjatyckich_2024-2027_ewaluacja_02-07-2024_FINAL 559 KB
pobierz
Załącznik nr 1_SIWZ_opis programu_02-07-2024_FINAL 450 KB
pobierz
Załącznik nr 2_SIWZ_formularz ofertowy_02-07-2024_FINAL 197 KB
pobierz
Załącznik nr 3_SIWZ_Istotne Postanowienia Umowy_02-07-2024_FINAL 405 KB
pobierz
Załącznik nr 4_SIWZ_wykaz doświadczenia i wiedzy_02-07-2024_FINAL 198 KB
pobierz
Załącznik nr 5_SIWZ_wzor umowy udzielenie dotacji_FINAL 1339 KB
pobierz
27.06.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 07/06/2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na realizację kampanii informacyno – promocyjnej pt. „Ogólnopolskie sympozjum hodowców i przetwórców bydła mięsnego” – 2 edycja dotyczącej podniesienia konkurencyjności polskiej wołowiny.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 70(1) – 70(5) z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2024 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 07-06-2024_SYMPOZJUM WOŁOWE_realizacja_27-06-2024 347 KB
pobierz
27.06.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 06/06/2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na realizację badania efektywności kampanii informacyno – promocyjnej pt.” Nie wstyd Ci? Stawiam na jakość z Polski” wpływającej na wzrost spożycia i sprzedaży polskiej wieprzowiny i drobiu, poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy wśród konsumentów na temat jakości, cech i zalet mięsa wieprzowego i drobiowego, systemów jakości żywności, dobrostanu zwierząt, zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 70(1) – 70(5) z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2024 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 06-06-2024_NIE WSTYD CI_badanie efektywności_27-06-2024 350 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE