ZMIANA ZO

15.10.2020

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 04/10/2020

W nawiązniu do zamieszczonego w dniu 5 października 2020 roku Zapytania ofertowego nr 04/10/2020 informujemy, że w  rozdz. III Budżet poz. 1.2 tabeli budżetowej dostrzeżona została oczywista omyłka pisarska. Podane kwoty działania w poz. 1.2 w kolumnie cena jednostkowa i cena brutto różniły się o 350 zł.

Poprawna kwota brutto to  28 850,00 zł, czyli 23 455,28 zł netto. Poprawna pozycja w budżecie poniżej:

 

Lp. Wykaz kosztów kwalifikowalnych – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Szczegółowy wykaz kosztów Szczegółowa kalkulacja kosztów
ilość Cena jednostkowa Cena netto Cena brutto
1

 

reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach

 

1.2. Kampania reklamowa na portalu YouTube (łącznie 50 000 wyświetleń filmów reklamowych w okresie 3 miesięcy po publikacji). 1 28 850,00 23 455,28 28 850,00

15.10.2020

KOMUNIKAT INFORMACYJNY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 04/10/2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną (wprowadzenie żółtej strefy na terenie całego kraju oraz ciągłym poszerzaniem się stref czerwonych) Zamawiający Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dopuszczone jest składanie ofert w postępowaniu ofertowym nr 04/10/2020 w formie elektronicznej.

Oferta stanowiąca skan oferty papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami i dokumentami w formie jednego (1) pliku pdf powinna być przesłana na adres mailowy Zamawiającego – a.krzyzak@upemi.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 października (wtorek) 2020 roku do godziny 10.00.

18.02.2020

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 01/02/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w pkt. IV BUDŻET ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowego na przygotowanie szczegółowych koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt.”Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” podano maksymalny budżet przedmiotu w kwocie netto.

Poprawna kwota maksymalnego budżetu przedmiotu wynosi 326 000,00 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych brutto. 

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 02-02-2020_badanie efektywności_13.02.2020_popr(1) 254 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE