ZMIANA ZO

08.07.2021

ZMIANA ZAKRESU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 09/07/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w wyniku pomyłki błędnie określony został zakres sposobu przygotowania oferty opisany w rozdz. II pkt. 2 oraz VII, pkt. 9, ppkt. dotyczący przygotowania 2 banerów reklamowych internetowych. Poprawny zapis zakresu przygotowania oferty brzmi:

Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji działań objętych projektem „Wołowina z Polski na japońskim rynku”. W ramach oferty należy przedstawić:

  1. Koncepcję kreatywną materiałów informacyjno – promocyjnych w tym:
  • aktualizację strony internetowej programu wraz z propozycją zawartości merytorycznej;
  • newslettera
  • 1 filmu promocyjnego ok. 2 minutowego wraz ze scenariuszem
  • kanału Twitter dla kampanii wraz z przykładowymi 2 wpisami
  • zaproszenia na webinarium
  • raportu o polskim sektorze mięsa wołowego (projekt graficzny i ogólny zakres merytoryczny)

      2. Koncepcję szczegółową webinarium dla polskich eksporterów; 

      3. Propozycję narzędzi do monitorowania mediów internetowych.

Wyżej wspomniany zmieniony zapis zakresu oferty powoduje zmianę zapisu KRYTERIUM 2 – JAKOŚĆ KONCEPCJI KREATYWNEJ MATERIAŁÓW INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH, który otrzymuje brzmienie:

KRYTERIUM 2 – JAKOŚĆ KONCEPCJI KREATYWNEJ MATERIAŁÓW INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH – w tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 30 pkt.). Zamawiający przyzna punkty uwzględniając poniższe kryteria:

1. Atrakcyjność wizualna i zawartość merytoryczna aktualizacji strony www 1-5 pkt.
2. Atrakcyjność wizualna i zawartość merytoryczna propozycji newslettera 1-5 pkt.
3. Atrakcyjność i kreatywność zaproponowanego scenariusza propozycji filmu 1-5 pkt.
2. Atrakcyjność wizualna i zawartość merytoryczna propozycji kanału Twitter wraz z propozycjami wpisów 1-5 pkt.
3. Atrakcyjność wizualna i zawartość merytoryczna propozycji zaproszenia na webinarium 1-5 pkt.
4. Atrakcyjność wizualna i zawartość merytoryczna propozycji raportu o polskim sektorze mięsa wołowego 1-5 pkt.

Zmienione i poprawione zapytanie ofertowe w załączeniu poniżej.

Załączniki
zapytanie_ofertowe_nr 09-07-2021_projekt Japonia_06-07-2021_popr 439 KB
pobierz
16.03.2021

ZMIANA ZAKRESU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 03/03/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w wyniku pomyłki błędnie określony został zakres sposobu przygotowania oferty rozdz. VII, pkt. 8.4, ppkt. 8.4.1 lit. e dotyczący przygotowania co najmniej 2 scenariuszy filmów na You Tube.

Wyżej wspomniany zapis zostaje usunięty, tym samym z całego zapytania ofertowego usunięte zostaje zagadnienie scenariuszy. W związku z powyższym zmianie ulega punktacja w kryterium oceny JAKOŚC KONCEPCJI KREATYWNEJ, gdzie usunięty zostaje zapis:

3. Dopasowanie przekazu informacyjnego zaproponowanych scenariuszy filmów do specyfiki produktów objętych projektem oraz do poszczególnych grup docelowych 1-10 pkt.

Ilość punktów przyznawanych w tym kryterium nie ulega zmianie i wynosi maksymalnie 35 punktów. Zmianie ulega podział tychże punktów w ramach poszczególnych elementów podlegających ocenie i wynosi odpowiednio:

1. Atrakcyjność wizualna przedstawionej koncepcji kreatywnej  1-10 pkt.
2. Dopasowanie przekazu informacyjnego zaproponowanych postów w social mediach do specyfiki produktów,  poszczególnych kanałów social media i grup docelowych objętych projektem 1-15 pkt.
3. Dopasowanie przekazu informacyjnego zaproponowanych treści blogowych do specyfiki produktów, zawartości strony internetowej systemu oraz do poszczególnych grup docelowych objętych projektem 1-10 pkt.

Z uwagi na wprowadzone zmiany wydłuża się termin składania ofert z 22 marca 2021 roku do 25 marca 2021 do godziny 10.00.

Zmienione i poprawione zapytanie ofertowe w załączeniu poniżej.

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 03-03-2021_Jakość z polskim certyfikatem 3_popr. 319 KB
pobierz
21.10.2020

KOMUNIKAT INFORMACYJNY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/10/2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną (wprowadzenie żółtej strefy na terenie całego kraju oraz ciągłym poszerzaniem się stref czerwonych) Zamawiający Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dopuszczone jest składanie ofert w postępowaniu ofertowym nr 05/10/2020 w formie elektronicznej.

Oferta stanowiąca skan oferty papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami i dokumentami w formie jednego (1) pliku pdf o rozmiarze maksymalnym 12MB powinna być przesłana na adres mailowy Zamawiającego – a.krzyzak@upemi.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 października (poniedziałek) 2020 roku do godziny 10.00.

Logo UE
Logo UE
Logo UE