Zawodowiec - dobry fachowiec RPDS.10.04.01-02-0008/19

Zawodowiec – dobry fachowiec RPDS.10.04.01-02-0008/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 

Oś priorytetowa 10: Edukacja

Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1 : Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Cel główny: 

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów  nauczania  oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie dwóch Zespołów Szkół kształcenia zawodowego (Technika i Branżowe Szkoły I stopnia) dla których organem prowadzącym jest Powiat głogowski. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, którego liderem jest  UPEMI. Projekt dedykowany jest 442U i 35N ze szkół: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im.Leonarda da Vinci w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I St.) oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum).

Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne uczniów, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację
dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w tym z pracodawcami.

Projekt dzięki nawiązaniu i realizacji współpracy z przedsiębiorstwami i pracodawcami wpisuje się swoją realizacją w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Przede wszystkim projekt nawiąże współprace z firmami z woj. dolnośląskiego z przemysłu m.in.: mechatronicznego, elektrycznego/elektronicznego, informatycznego, samochodowego.

Data realizacji projektu : 01.09.2020 – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu : 1 987 161, 38 zł

Kwota dofinansowania : 1 688 093,47  zł

 

 

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE