Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji/ Strengthening the health awareness of primary school students with the use of modern forms of education

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w partnerstwie z ARM Technology Sp. z o.o., TITO Sp. z o.o., Instytut Analiz Europejskich Kinga Paciorek, Changemaker Educations – Norwegia realizuje od 01.01.2022 do 31.12.2023 projekt: ,, Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Union of Meat Industry Producers and Employers in partnership with ARM Technology Sp. z o.o., TITO Sp. z o.o., Kinga Paciorek Institute of European Analysis, Changemaker Educations – Norway realizes from 01  January 2022 to 31 December 2023 project „Strengthening the health awareness of primary school students with the use of modern forms of education” financed  under the European Economic Area Financial Mechanism for the years 2014-2021 the Education Program (so called EEA Grants).

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). 

Funds EOG represent contribution Iceland, Liechtenstein and Norway to create green Europe, competitibe and conducive social integration (link to the page MF EOG: www.eeagrants.org).

 

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

The amount of the grant  in 85% financed  under the European Economic Area Financial Mechanism for the years 2014-2021 and in 15% from the state budget.

266 898 EURO

całkowita wartość projektu/

total amount

 

240 000 EURO

wysokość dofinansowania/

the amount of the grant

 

 

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU/ Objectives and expectdes results of the project

Celem projektu  jest podniesienie wiedzy i kształtowanie nawyków w zakresie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia wśród uczniów klas IV-VI. Projekt ma na celu upowszechnienie w atrakcyjnej, multimedialnej i dostępnej możliwościom poznawczym 10-12 latków formie informacji służących kształtowaniu nawyków zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz zapobieganiu zaburzeniom żywienia.

Cele projektu będę realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji, promocji i IT.

Planuje się objęcie wsparciem minimum 60 uczniów w 2 Szkołach objętych pilotażowym wdrożeniem oraz minimum 1000 uczniów w okresie trwałości projektu, w tym dzięki skutecznym metodom promocji i upowszechniania rezultatów.

Rezultatem projektu będzie dostarczenie nowoczesnych narzędzi i programów edukacji żywieniowo-ruchowej szkołom i ich kadrze pedagogicznej, które mogą być wykorzystywane zgodnie z podstawą programową podczas lekcji.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie skutecznych, innowacyjnych narzędzi i metod, które pozwolą na ograniczenie coraz bardziej istotnego w polskim i europejskim społeczeństwie problemu otyłości dzieci i wynikającego z niego wykluczenia uczniów szkół podstawowych.

 

The aim of the project is to shape good habits in the field of correct patterns of healthy lifestyle among students in grades IV-VIand disseminate information in an attractive, multimedia and accessible cognitive form of 10-12 year olds to help shape the habits of healthy eating, physical activity and prevent eating disorders.

The aim of the project will be implemented through the cooperation 4 experienced  and complementary entities operating in the sector of education, promotion and IT.

The project plans a pilot implementation of the solution as part of the activities of two Schools and providing support to at least 60 students of these Schools, as well as an intensive information campaign aimed at supporting at least 1000 students during the project durability period.

The result of the project will be the provision of modern tools and programs of nutrition and exercise education to schools and their teaching staff, which can be used in accordance with the core curriculum during lessons.

The aim of the project is to develop effective, innovative tools and methods that will allow to reduce the problem of obesity, which is more and more important in Polish and European society, and the resulting exclusion of primary school students.

INFORMACJE O PROJEKCIE/ Information of the project

Koncepcja projektu zakłada utworzenie w ramach partnerstwa 3 programów wychowawczo-profilaktycznych w zakresie przyrodniczo-biologicznym, psychologicznym i aktywności sportowej. W trakcie projektu zostanie opracowana innowacyjna platforma edukacyjna, wykorzystująca metodę grywalizacji na poziomie uczestników i Szkół.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe:

  • W grupie Odbiorców projektu- Uczniów szkół podstawowych zjawisko otyłości jest istotne. To grupa osób o największych możliwościach adaptacyjnych, na którą przyjęte metody wychowawcze i profilaktyczne mogą mieć najbardziej istotny wpływ. Warto zatem przeciwdziałać i spowolnić trend poprzez budowanie świadomości i zdrowych nawyków.
  •  W grupie Odbiorców projektu- Kadry pedagogicznej zachodzi zjawisko niewystarczającej podaży skutecznych i atrakcyjnych dla uczniów, aktywizujących narzędzi zgodnych z podstawową programową MEN, które mogłaby wykorzystywać na zajęciach.

Na rynku nie ma programu prozdrowotnego skierowanego do uczniów klas IV-VI, który: wykorzystywałby interaktywne podejście do procesu edukacji, umożliwiałby korzystanie z zasobów edukacyjnych online, w tym samych uczniów bez nadzoru kadry, zapewniałby elementy grywalizacji w tym na poziomie Szkół i pojedynczych uczniów, był w pełni zgodny z podstawą programową i dopasowany do jej realizacji.

 

As part of the project, 3 educational and preventive programs and an innovative edu. platform will be developed, using the gamification method at the level of participants and Schools, which will join the partner network managed by the Leader and developed within the project and after its completion.

 

The project is a responds to the needs of recipients:

  • In group- Recipients od the project: in group primary school students the phenomenon of obesity is important, it is also the group with the greatest adaptation possibilities, for which the adopted methods educational and preventive measures can have the most significant impact, especially if they are
    activating. Therefore, it is worth counteracting and slowing down the trend by building awareness and habits.
  • In group- Recipients od the project: Teachers-  the problem is the insufficient supply of effective and attractive for students, activating tools that could be used by the teaching staff.

There is no pro-health programnon the market aimed at students of grades IV-VI, which:

  • use an interactive approach to the education process, including providing modern and attractive forms of providing information
  • enable the use of online educational resources, including by the students themselves, without the supervision of the staff
  • provide elements ofgamification, including at the level of Schools and indivi. students
  • is fully compliant with the core curriculum and adjusted to its impl., which would not require the involvement of students in addi. activities

 

 

PARTNERZY/ Partners

ARM Technology Sp. z o.o.

TITO SP. Z O.O.

Instytut Analiz Europejskich Kinga Paciorek/ Kinga Paciorek Institute of European Analysis

Changemaker Educations – Norwegia/ Changemaker Educations – Norway

Efekty

W dniu 31.12.2023r. zakończono realizację projektu „Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji” w ramach którego stworzono innowacyjną platformę e-learningową dla uczniów klas IV-VI oraz nauczycieli, której celem jest kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz zapobieganie zaburzeniom żywienia. Opracowana platforma jest dostępna pod poniższym linkiem:

 

Bravo My! – Buduj z nami zdrowe nawyki

 

 

Logo UE
Logo UE
Logo UE