Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji

,,Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji”

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w partnerstwie z ARM Technology Sp. z o.o., TITO Sp. z o.o., Instytut Analiz Europejskich Kinga Paciorek, Changemaker Educations – Norwegia realizuje od 01.01.2022 do 30.09.2023 projekt: ,, Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). 

 

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

266 898 EURO

całkowita wartość projektu

 

240 000 EURO

wysokość dofinansowania

 

 

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

Celem projektu  jest podniesienie wiedzy i kształtowanie nawyków w zakresie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia wśród uczniów klas IV-VI. Projekt ma na celu upowszechnienie w atrakcyjnej, multimedialnej i dostępnej możliwościom poznawczym 10-12 latków formie informacji służących kształtowaniu nawyków zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz zapobieganiu zaburzeniom żywienia.

Cele projektu będę realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji, promocji i IT.

Planuje się objęcie wsparciem minimum 60 uczniów w 2 Szkołach objętych pilotażowym wdrożeniem oraz minimum 1000 uczniów w okresie trwałości projektu, w tym dzięki skutecznym metodom promocji i upowszechniania rezultatów.

Rezultatem projektu będzie dostarczenie nowoczesnych narzędzi i programów edukacji żywieniowo-ruchowej szkołom i ich kadrze pedagogicznej, które mogą być wykorzystywane zgodnie z podstawą programową podczas lekcji.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie skutecznych, innowacyjnych narzędzi i metod, które pozwolą na ograniczenie coraz bardziej istotnego w polskim i europejskim społeczeństwie problemu otyłości dzieci i wynikającego z niego wykluczenia uczniów szkół podstawowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Koncepcja projektu zakłada utworzenie w ramach partnerstwa 3 programów wychowawczo-profilaktycznych w zakresie przyrodniczo-biologicznym, psychologicznym i aktywności sportowej. W trakcie projektu zostanie opracowana innowacyjna platforma edukacyjna, wykorzystująca metodę grywalizacji na poziomie uczestników i Szkół.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe:

– W grupie Odbiorców projektu- Uczniów szkół podstawowych zjawisko otyłości jest istotne. To grupa osób o największych możliwościach adaptacyjnych, na którą przyjęte metody wychowawcze i profilaktyczne mogą mieć najbardziej istotny wpływ. Warto zatem przeciwdziałać i spowolnić trend poprzez budowanie świadomości i zdrowych nawyków.

– W grupie Odbiorców projektu- Kadry pedagogicznej zachodzi zjawisko niewystarczającej podaży skutecznych i atrakcyjnych dla uczniów, aktywizujących narzędzi zgodnych z podstawową programową MEN, które mogłaby wykorzystywać na zajęciach.

Na rynku nie ma programu prozdrowotnego skierowanego do uczniów klas IV-VI, który: wykorzystywałby interaktywne podejście do procesu edukacji, umożliwiałby korzystanie z zasobów edukacyjnych online, w tym samych uczniów bez nadzoru kadry, zapewniałby elementy grywalizacji w tym na poziomie Szkół i pojedynczych uczniów, był w pełni zgodny z podstawą programową i dopasowany do jej realizacji.

PARTNERZY

ARM Technology Sp. z o.o.

TITO SP. Z O.O.

Instytut Analiz Europejskich Kinga Paciorek

Changemaker Educations – Norwegia

Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą