„Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123 Erasmus +

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, realizowany w okresie 01.11.2022 – 30.11.2023 przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, jest kolejną już inicjatywą międzynarodową, służącą rozwojowi zawodowemu i osobistemu uczniów branży gastronomicznej. Chcąc wyjść naprzeciw istniejącym problemom i oczekiwaniom – zarówno szkół, ich uczniów, jak i pracodawców branży HORECA oraz żywieniowej i spożywczej, UPEMI otwiera drzwi i kreuje nowe możliwości dla uczniów szkół technicznych i branżowych, którzy w ramach głównych działań projektowych, będą mogli wziąć udział w przygotowaniach oraz 2-tygodniowej zagranicznej mobilności zawodowej, dedykowanej odbyciu praktyk i staży w greckich przedsiębiorstwach. Zgodnie z ramowymi dokumentami, na których opierają się działania UPEMI w zakresie wsparcia sektora edukacji zawodowej, w perspektywie długofalowej do głównych założeń prorozwojowych należą:

 • Zapewnienie dostępu do międzynarodowych mobilności jak największej grupy uczniów oraz nauczycieli w branży HORECA, w tym poprzez rozszerzenie bazy partnerów krajowych i zagranicznych;
 • Wsparcie uczniów w procesie edukacji, pozyskiwania kompetencji i umiejętności zawodowych i osobistych czy społecznych, w tym Tworzenie nowych możliwości rozwoju dla naszych uczniów i absolwentów, w tym w oparciu o współpracę międzynarodową z zagranicznymi pracodawcami;
 • Wzmocnienie kompetencji kadry UPEMI i szkół partnerskich poprzez tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego podnoszeniu kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych przez kadrę kształcącą przyszłych pracowników branży HORECA, żywieniowej i spożywczej;
 • Wymiana dobrych praktyk z partnerami instytucjonalnymi sektora edukacji oraz sektora VET, służąca lepszemu doborowi działań do istniejących potrzeb i wyzwań europejskiego rynku pracy, w tym poprzez wdrożenie procesu transformacji cyfrowej UPEMI;
 • Rozwój europejskiego wymiaru działań UPEMI, jako jednego z wiodących podmiotów w branży.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w branży HORECA, poprzez rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą gastronomiczną, żywieniową i spożywczą, 3 nauczycieli przedmiotów branżowych oraz 1 pracownika UPEMI.

Cele szczegółowe (cele hybrydowe tj. ilościowo-jakościowe):

 1. Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyk (w ramach międzynarodowej mobilności zawodowej) z nowym partnerem zagranicznym oraz greckimi przedsiębiorstwami branży HORECA;
 2. Wzmocnienie kompetencji kluczowych, praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej 26 uczniów kształcących się w ramach praktyk i staży zawodowych organizowanych przez UPEMI;
 3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.
 4. Podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 3 nauczycieli Szkoły oraz 1 pracownika Związku dzięki uczestnictwu w mobilności uczniów.
 5. Umacnianie prestiżu UPEMI jako otwartej na Europę i rozwijającej się poprzez międzynarodową współpracę oraz budowanie potencjału do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw.
 6. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który jako jeden z regionalnych liderów sektora edukacji, jest zaangażowany w cały proces w charakterze Instytucji wysyłającej.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, jest realizowany
przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+,
sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Suma dofinansowania: 56 057,00 EUR

 

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE