OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku spotkań w okresie XI,XII 19’-I 20’ dyrekcji szkół z Liderem (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) i szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Problemy wynikające z diagnozy: niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów zawodowych U; niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy; niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany jest 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek. Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Cel: dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Formy wsparcia: staże zawodowe, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych, doposażenie pracowni zawodowych oraz doskonalenie zawodowe N. Realizacja na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.04.2021 r. do 31.10.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 uczniów/uczennic (44K) i 7 nauczycieli/nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60U (37K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70U, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 4 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 nauczycieli/nauczycielek.

Cele - podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkoły w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

593 696,25 zł. Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE