OPIS

Projekt: Rozwijamy skrzydła

Planowany okres realizacji

01.01.2018-30.06.2019

Cel projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów i uczennic (312) oraz nauczycieli (64) Liceum Ogólnokształcącego oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych , które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Wsparcie stanowi odpowiedź na problemy , który zostały zdiagnozowane przez przedstawicieli obu szkół. W toku przeprowadzonych licznych analiz w szkołach stwierdzono problemy oraz deficyty na poziomie kształcenia ogólnego. Za główne formy wsparcia obrano organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni szkolnych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. Interwencja w projekcie obejmuje działania, które sprzyjać będą wzmocnieniu roli kluczowych kompetencji, takich jak : umiejętność komunikowania się w językach obcych, umiejętność rozumowania matematycznego i właściwego dla nauk przyrodniczych i technicznych, czy umiejętność uczenia. Wśród uczniów zauważono potrzebę inwestowania w kompetencje  i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wszystkie powyższe elementy wsparcia zostaną wzbogacone interwencją ukierunkowaną na podniesienie u uczniów postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy tj. przedsiębiorczość, praca zespołowa, innowacyjność, kreatywność poprzez realizację indywidulanego oraz grupowego doradztwa zawodowego. Przedsięwzięcia te będą realizowane z włączeniem komplementarnych działań związanych z doposażeniem szkół w infrastrukturę techniczną , która jest niezbędna dla rozwoju wyżej wymienionych kompetencji u uczniów. Z uwagi na to, że jakość nauczania w dużym stopniu jest determinowana, jakością pracy  oraz kompetencjami nauczycieli , niezbędne jest zapewnienie komplementarnego wsparcia w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli w powyższych obszarach kształcenia. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły.

Cel główny

Podniesienie u 312 uczniów i uczennic (167 kobiet i 145 mężczyzny) kompetencji oraz umiejętności niezbędnych z punktu widzenia przyszłej zatrudnialności w tym, przede wszystkim w obszarze znajomości języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych-technicznych oraz ICT, w szczególności dzięki poprawie warunków kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym oraz Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w tym podniesienie kompetencji 60 nauczycieli/-ek w przedmiotowym zakresie.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szczegółowy 2

Uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy  jakości kształcenia ogólnego.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych, języków obcych oraz umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wszystkie elementy wsparcia przyczynią się do podniesienia u uczniów umiejętno uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do Uczestników/Uczestniczek w obszarze kształcenia zawodowego i przyczynią się do wyposażenia Uczestników/Uczestniczek w kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy

Aby podnieść jakość przekazywanej wiedzy niezbędne jest dostosowanie pracowni zawodowych nauczania zgodnie ze stwierdzonymi istotnymi brakami w tym obszarze po stronie szkoły jak i po stronie pracodawców, z którymi szkoła współpracuje.

Planowane efekty

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni w sprzęt TIK z oprogramowaniem oraz doposażenie pracowni przedmiotowych przyrodniczo-technicznych

312 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu uczestniczących w zajęciach dodatkowych oraz korzystających z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

64 nauczycieli/nauczycielek, którzy podnieśli swoje kwalifikacje oraz nabyli nowe dodatkowe umiejętności po opuszczeniu projektu.

Wartość projektu

750 965,37 zł. Dofinansowanie: 662 040,37 zł, w tym 633 290,76 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE