OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 3 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego (Technika i Branżowe Szkoły I stopnia) dla których organem prowadzącym jest Powiat zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IX ’18 dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI – organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 671U i 31N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu (Technikum), Zespół Szkół w Bogatyni (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla N), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalisty czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Wszystkie formy będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 671 uczniów/uczennic(281K) 31 nauczycieli/ek(21K) 3 szkół z powiatu zgorzeleckiego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.19r.-31.08.2021r. we współpracy z otoczeniem społ.-gospo.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 537U(230K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 671U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 9 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 31 nauczycieli/ek.

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

Projekt „Praktyk dziś, zawodowiec jutro” (nr RPDS.10.04.01-02-0010/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne.

 

Wartość projektu: 3 378 802,35 zł.

 

Dofinansowanie: 3 134 362,35 zł, w tym:

– ze środków Unii Europejskiej: 2 871 981,99 zł;

– ze środków Budżetu Państwa: 262 380,36 zł.

 

 

 

 

 

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE