OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi odpowiedź na przeprowadzoną przez UPEMI w okresie IV-V 2023r. we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie diagnozę potrzeb i deficytów szkoły w tym ich Uczniów/Uczennic  i Nauczycieli/Nauczycielek (N) (diagnoza zatwierdzona przez organ prowadzący). Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia dotychczas oferowanego Uczniom/Uczennicom przez szkołę. Ponadto projekt umożliwi wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań i modeli pracy szkoły kontynuowanych i wykorzystywanych po zakończeniu jego realizacji. By można było to osiągnąć w projekcie założono realizację działań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw/umiejętności (m.in. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) w tym doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych Nauczycieli/Nauczycielek w przedmiotowym zakresie. Dzięki interwencji w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz j. obcych, tj. doposażenie i doskonalenia zawodowe Nauczycieli/Nauczycielek, szkoła będzie mogła efektywnie wprowadzić w system nauczania nowe wzorce/modele realizacji zajęć metodą eksperymentu. Zaś doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt w ramach TIK z komplementarnym przygotowaniem kadry wprowadzi w proces nauczania nowoczesność oraz urozmaicenie w sposobie przekazywanej wiedzy. Kluczowym aspektem w projekcie będzie szeroko rozumiana edukacja włączająca, dedykowana Uczniom/Uczennicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnorozwojowymi w tym z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak wszelkie formy wsparcia kierowane do Uczniów/Uczennic będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, ich możliwości psychofizycznych. Wymiernymi efektami zrealizowanego wsparcia będzie przede wszystkim podniesienie kompetencji, umiejętności oraz kreacja właściwych postaw u Uczniów/Uczennic, podniesienie kompetencji zawodowych Nauczycieli/Nauczycielek oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie procesu nauczania poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków technicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.07.2023-31.12.2023

CEL GŁÓWNY

Wypracowanie i zaimplementowanie w okresie od 1.07.23 r do 31.12.23r nowoczesnych i efektywnych
modeli/metod/wzorców nauczania ukierunkowanych na podniesienie u 100 (64K) Uczniów/Uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, u 8 Nauczycieli/Nauczycielek kompetencji zawodowych wraz z zapewnieniem optymalnych warunków technicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel szczegółowy 1:

Zapewnienie w szkole niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych w 3 pracowniach
przedmiotów ścisłych na potrzeby wprowadzenia w szkolę nauczania metodą eksperymentu.

Cel szczegółowy 2: Zapewnienie niezbędnego zaplecza TIK w 4 salach na potrzeby efektywnego wprowadzenia nauczania z wykorzystaniem TIK.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie u 100 Uczniów/Uczennic (64K/34M) kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i ukształtowanie właściwych postaw/umiejętności (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Cel szczegółowy 4: Włączenie edukacyjne 80 Uczniów/Uczennic (50K/30M) oraz zniwelowanie ich deficytów edukacyjno-rozwojowych w tym osób z niepełnosprawnościami.

C. Sz.5: Udoskonalenie warsztatu pracy oraz podniesienie kompetencji w tym kompetencji cyfrowych u 8Nauczycieli/Nauczycielek(5K/3M) na potrzeby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno-rozwojowych i psychofizycznych, efektywnego prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i z wykorzystaniem TIK.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 489 030,00

Wydatki kwalifikowalne: 489 030,00

Wnioskowane dofinansowanie: 440 126,00

Wkład UE: 391 224,00

% dofinansowania: 90.00

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE