Tytuł projektu

„Grasz o europejski staż”

Planowany okres realizacji projektu

01.09.2017 – 31.12.2018

OPIS

Zapraszamy na stronę projektu ” Młodzi na europejskim rynku pracy”

http://www.mlodzinarynkupracy.eu/

„Grasz o europejski staż” to już trzecia odsłona projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Tym razem w projekcie wezmą udział uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

W projekcie weźmie udział 56 uczniów uczących się w zawodach z branży gastronomiczno-hotelarskiej: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarz. Będą oni uczestniczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego, angielskiego oraz przygotowania kulturowego przysposabiające ich do miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach w Hiszpanii.

Uczniowie odbywając staż w formie jakiej zakłada projekt będą mogli w pełni zrealizować wymogi podstawy programowej – w praktyce a nie tylko w teorii. Poznają inną kuchnie i będą mogli pracować na produktach typowych dla kuchni śródziemnomorskiej. Staż w Hiszpanii pozwoli poznać inne rozwiązania organizacji pracy i funkcjonowania zakładów, umożliwi kontakt z klientami z całego świata (region Andaluzji jest jednym z najbogatszych kultur w całej Europie i chętnie odwiedzany przez turystów). Działania projektowe dadzą również uczniom możliwość wzrostu kompetencji językowych. Otrzymanie dokumentu Europass Mobilność umożliwi uczniom mobilność na rynku pracy i konkurencyjność. Projekt wpłynie również pozytywnie na rozwój osobisty – miesięczny pobyt z grupą rówieśników poza domem w obcym środowisku i kulturze pozwoli uczniom nabrać wiary we własne możliwości, umiejętności pokonywania słabości, nauczy przedsiębiorczości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie i tolerancji.

Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie „Grasz o europejski staż”:

 1. poszerzą wiedzę zdobytą w szkole i rozwiną umiejętności jej praktycznego wykorzystania w miejscu stażu,
 2. wykształcą umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analityczne, organizacyjne, pracy w  zespole, nawiązywania kontaktów a także przygotowanie  do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 3. stworzą warunki do aktywizacji zawodowej ucznia na rynku pracy,
 4. poznają zasady organizacji i mechanizmów funkcjonowania branży HORECA,
 5. wykształcą umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania stażu,
 6. zapoznają się z organizacją pracy, podziałem zadań i kompetencji, planowanie pracy i systemu kontroli miejsca pracy,
 7. wykształcą nawyk podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. rozwiną swoje zainteresowania i pogłębią wiedzę z przedmiotów zawodowych,
 9. zweryfikują własne umiejętności w odniesieniu do umiejętności posiadanych przez praktykantów z innych szkół/krajów.

Efektem stażu będzie również przełamanie barier kulturowych i językowych. Praca w międzynarodowym zespole umożliwi praktyczne podniesienie kompetencji językowych poprzez komunikowanie się  w sytuacjach życia zawodowego i codziennego. Miesiąc pracy i pobytu w kraju przyjmującym pozwoli na poznanie różnorodności  kulturowej kraju Unii Europejskiej, otwarcie na odmienność kulturową, kształtowanie postawy tolerancji. Pozwoli na wzrost umiejętności interpersonalnych w środowisku pracy i w  grupie rówieśniczej. Przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości i wzmocni pewność siebie oraz poczucia przedsiębiorczości.

Wartością dodaną będzie uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobilność oraz referencje od zagranicznych pracodawców potwierdzających nabyte umiejętności. Uzyskają również świadectwo ukończenia szkolenia językowego z języka hiszpańskiego zawodowego potwierdzający nabycie umiejętności językowych. Dodatkowym dokumentem będzie stworzenie indywidualnego wykazu osiągnięć uczestnika projektu – wraz z punktacją – Transfer osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET. Uczestnicy projektu osiągną lepsze wyniki w nauce (a dzięki temu unikną przedwczesnego ukończenia nauki), zwiększa swoje szanse na zatrudnienie a dzięki temu unikną wykluczenia zawodowego i utrzymania się na rynku pracy, zapewnia sobie mobilność na rynku pracy.

 

1. „Atrakcyjni na Europejskim rynku pracy” to kolejna odsłona projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Tym razem w projekcie wezmą udział  uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu oraz z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Realizacja projektu: 01-09-2016 – 30-11-2017

W okresie realizacji projektu uczniowie w zawodach z branży gastronomiczno-hotelarskiej, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kucharz będą uczestniczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego, angielskiego oraz przygotowania kulturowego przygotowujące do miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach w Hiszpanii. Staż w Hiszpanii, który różni się od Polski ze względu na tradycje kulinarne, turystyczne i kulturowe pozwoli uczniom szkół na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, zdobycie wiedzy i rozwój osobisty.

Wśród efektów kształcenia się każdy z Uczniów nabędzie, poprawi i uzupełni następującą wiedzę i umiejętności:

 1. poszerzą wiedzę zdobytą w szkole i rozwiną umiejętności jej praktycznego wykorzystania w miejscu stażu,
 2. wykształcą umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analityczne, organizacyjne, pracy w  zespole, nawiązywania kontaktów a także przygotowanie  do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 3. stworzą warunki do aktywizacji zawodowej ucznia na rynku pracy,
 4. poznają zasady organizacji i mechanizmów funkcjonowania branży HORECA,
 5. wykształcą umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania stażu,
 6. zapoznają się z organizacją pracy, podziałem zadań i kompetencji, planowanie pracy i systemu kontroli miejsca pracy.
 7. wykształcą nawyk podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. rozwiną swoje zainteresowania i pogłębią wiedzę z przedmiotów zawodowych;
 9. zweryfikują własne umiejętności w odniesieniu do umiejętności posiadanych przez praktykantów z innych szkół / krajów

Reasumując, najważniejszym efektem odbytego stażu będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, dzięki którym przyszli absolwenci szkół będą mieli ułatwione wejście na rynek pracy, zyskają na nim mobilność i staną się bardziej konkurencyjni. To z kolei pozwoli im, jako dobrze przygotowanym do zawodu profesjonalistom, negocjować warunki zatrudnienia, świadomie projektować swoją karierę zawodową i zapewnić sobie możliwość awansu, poszukiwać nowe wyzwania na ścieżce rozwoju zawodowego. Szczególną grupę wsparcia stanowić będą uczniowie klas pierwszych, którzy w meandry umiejętności zawodowych wkroczą po raz pierwszy. Zagraniczna praktyka zawodowa ma utwierdzić ich w słuszności wyboru ścieżki kształcenia i rozwinąć zamiłowanie do pracy w branży HORECA, którym to kierowali się przy wyborze szkoły. Odbyta praktyka i zdobyte doświadczenie w oparciu o najwyższe standardy europejskiej kuchni, sprawi iż staną się bardziej wrażliwi na dobór metod i surowców spożywczych oraz sposobu przygotowania potraw lub będą wprowadzać nową kulturę pracy i organizację miejsca pobytu swoich przyszłych klientów w branży gastronomicznej na terytorium RP. Konkretne umiejętności zawodowe, jakie zostaną osiągnięte w drodze stażu są określone w załączonym programie stażu. Zdobywanie doświadczeń zawodowych w zakładach gastronomicznych i hotelarskich kraju przyjmującego, cieszących się renomą i zaufaniem klientów, pozwoli uczestnikom projektu na porównanie technologii, funkcjonalności i organizacji z rodzimymi przedsiębiorstwami i przenosić je do polskich i europejskich realiów. Odbycie staży w tych placówkach pozwoli uczniom zdobyć wiedzę z zakresu słownictwa fachowego (nazwy produktów, maszyn, narzędzi, procesów jak i technologii).

Efektem stażu będzie również przełamanie barier kulturowych i językowych. Praca w międzynarodowym zespole umożliwi praktyczne podniesienie kompetencji językowych poprzez komunikowanie się  w sytuacjach życia zawodowego i codziennego. Miesiąc pracy i pobytu w kraju przyjmującym pozwoli na poznanie różnorodności  kulturowej kraju Unii Europejskiej, otwarcie na odmienność kulturową, kształtowanie postawy tolerancji. Pozwoli na wzrost umiejętności interpersonalnych w środowisku pracy i w  grupie rówieśniczej. Przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości i wzmocni pewność siebie oraz poczucia przedsiębiorczości.

Wartością dodaną będzie uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobilność oraz referencje od zagranicznych pracodawców potwierdzających nabyte umiejętności. Uzyskają również świadectwo ukończenia szkolenia językowego z języka hiszpańskiego zawodowego potwierdzający nabycie umiejętności językowych. Dodatkowym dokumentem będzie stworzenie indywidualnego wykazu osiągnięć uczestnika projektu – wraz z punktacją – Transfer osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET. Uczestnicy projektu osiągną lepsze wyniki w nauce (a dzięki temu unikną przedwczesnego ukończenia nauki), zwiększa swoje szanse na zatrudnienie a dzięki temu unikną wykluczenia zawodowego i utrzymania się na rynku pracy, zapewnia sobie mobilność na rynku pracy.

2. ,,Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie” – to tytuł nowego międzynarodowego projektu UPEMI, którego realizacja rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2015 r. Obecnie podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją pod skrzydłami której będziemy realizować projekt.

Lata związane z realizacją projektów skierowanych do nauczycieli, nauczycielek oraz kadry kształcącej spowodowały, że Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego nawiązała liczne, owocne kontakty w szkołach i placówkach oświatowych. W lutym 2015 r. po licznych rozmowach  zaprosiliśmy do współpracy 3  zespoły szkół gastronomicznych z Białegostoku, Rumii i Sochaczewa by zapewnić wsparcie dla blisko 64 uczniów i uczennic oraz 6 opiekunów. Okres wakacyjny związany był z uporządkowaniem wszystkich formalności związanych z przyznaniem dofinansowania, jednak od września ruszamy z wszystkimi działaniami zaplanowanymi w projekcie w każdej z trzech szkół.

Wizją UPEMI jest stworzenie modelowego programu kształcenia młodzieży, który realizowany będzie przez  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – nauczycieli przedmiotów zawodowych. Taka kadra poprzez odpowiednie przygotowanie praktyczne jest w stanie zagwarantować i wykształcić absolwentów spełniających oczekiwania pracodawców.

2.1 Kolejny etap projektu w trakcie realizacji

Została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic, którzy wyjadą w okresie wakacyjnym na staże zagraniczne do Martos, Grenady i Cordoby w Hiszpanii.

W Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zrekrutowano 23 osoby oraz 4 osoby z listy rezerwowej  młodzież rozpoczęła już przygotowanie  językowo praktyczne, zajęcia z języka hiszpańskiego.

W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie zrekrutowano również 23 osób i 4 osoby z listy rezerwowej i młodzież rozpocznie zajęcia z języka hiszpańskiego.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumii, rekrutacja została zamknięta grupa liczy 18 uczniów i uczennic oraz 4 osoby na liście rezerwowej, a zajęcia z języka hiszpańskiego rozpoczynają się zaraz po feriach zimowych.

Dodatkowo w siedzibie UPEMI odbyło się spotkanie z Partnerem zagranicznym w celu omówienia warunków dalszej współpracy w zakresie mobilności młodzieży.

Wszyscy uczestnicy wypełnili dokumenty niezbędne do realizacji w projekcie, oraz odbyły się w każdej ze szkół spotkania informacyjne z dyrekcją, nauczycielami , którzy wyjadą z młodzieżą , rodzicami i  uczniami. Spotkania miały charakter organizacyjny i dokładnie przedstawiły zakres działań na najbliższe miesiące oraz szczegóły związane z wyjazdem na staże.

2.2 Właśnie mija kolejny miesiąc wsparcia dla uczestników i uczestniczek projektu ERASMUS PLUS- ,,Młodzi na europejskim rynku pracy-praktyka i doświadczenie”.

W każdej z 3 szkół Uczniowie zakończyli wszystkie zajęcia w ramach wsparcia językowego, kulturalnego i pedagogicznego. Te zajęcia niewątpliwie przygotowały ich do staży zagranicznych w wakacje. Młodzież poznała już swoje miejsca odbywania praktyk w Grenadzie, Martos i Cordobie.

Podczas zajęć, młodzież oprócz podstawowych zwrotów komunikacyjnych oraz związanych z gastronomią i hotelarstwem, ćwiczą gotowanie tradycyjnych potraw kuchni hiszpańskiej, uczą się o kulturze poprzez taniec flamenco oraz poznają tajemnice regionu Andaluzji.

Obecnie odbyły się 2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem w Rumii i Sochaczewie a na początku sierpnia spotkanie odbędzie się w Białymstoku.

Logo UE
Logo UE
Logo UE