OPIS

Projekt „Europejski staż dla zawodowców w 2019 r.”  w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Projekt realizowany przez konsorcjum w skład, którego wchodzi Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) jako Lider posiadający liczne kontakty na rynku krajowym w branżach oraz 5 szkół kształcące w zawodach z dziedzinie gastronomii, hotelarstwa, logistyki, ekonomii, informatyki, mechaniki, elektroenergetyki, handlu, grafiki.

W projekcie wzięło udział 65 uczniów z 5 szkół kształcenia zawodowego z całej Polski.

Instytucją partnerską jest: Europroyectos – Hiszpania, Hiszpania i SISTEMA TURISMO S.R.L. Włochy o dużym doświadczeniu w organizacji staży w przedsiębiorstwach.

Uczestnicy wzięli udział w stażach w firmach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia na terenie Hiszpanii i Włoch przez okres trzech tygodni w okresie maj – wrzesień 2019 r.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, na którym poszukuje się profesjonalnie przygotowanych pracowników i potrzeba wsparcia uczniów w ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz kontynuacją współpracy między UPEMI i wybranymi do projektu szkołami.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczeń i wzrost umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji językowych i rozwój osobowości: wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości. Projekt ma również przyczynić się do wzrostu prestiżu instytucji biorących udział w konsorcjum, rangi i znaczenia kształcenia zawodowego i zacieśnienia współpracy między środowiskiem branżowym a edukacją szkolną.

Projekt zakłada przeprowadzenie rekrutacji, zajęcia z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego, staże, monitoring, działania upowszechniające oraz ewaluację. Każda z instytucji biorących udział w projekcie będzie miała swoje zadania oraz będzie postępować zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

Konsorcjum opracowało indywidualne programy stażu dla wszystkich zawodów z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia uczniów biorących udział w projekcie. Program stażu zostanie doprecyzowany na kilka miesięcy przed mobilnością pod kątem danego ucznia – wypracowany będzie wspólnie ze szkołami i partnerem zagranicznym i zostanie zaakceptowany przez przyjmujące zakłady pracy w Hiszpanii i Włoszech.

Uczniowie zyskają nowe umiejętności zawodowe, potwierdzone dokumentem Europass Mobilność oraz Indywidualny wykaz Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) wzrosną ich kompetencje językowe oraz świadomość międzykulturowa.

Odwiedź nas na Facebook!

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE