Dobry zawód- dobra przyszłość

Projekt „Dobry zawód – dobra przyszłość” jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego –partner wiodący.

Powiat Ostrzeszowski i  Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie – partner.

 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. W wyniku spotkań Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 oraz reprezentantów Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wypracowano koncepcję partnerskiego projektu , w którym liderem jest UPEMI , jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenie szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

Termin realizacji projektu:  01.06.2020 r. – 31.10.2021r.

 

Całkowita wartość projektu:   1 416 415,25 zł

 

Kwota dofinansowania:   1 274 773,72 zł

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2020/2021 zostanie objętych:

  • 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • co najmniej 140 uczniów z kierunków: Technik informatyk, Technik programista, Technik rolnik.

 

Cel główny:

Podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 140 uczniów/uczennic (6K/134M) i 7 nauczycieli/ek (3K) Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 01.06.2020r. do 31.10.2021 r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 112 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.
  • Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 140 UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.
  • Cel szczegółowy 3: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.
  • Cel szczegółowy 4: Podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych przez 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

 

 

 

Planowane efekty:

  • Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.
  • 112 uczniów/uczennic Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.
  • 7 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
  • 140 uczniów/uczennic, którzy nabyli kompetencje w wyniku zakończonego udziału we wsparciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE