Czas trwania

od czerwca 2018 do kwietnia 2019 roku

Cel projektu

Celem głównym kampanii było dotarcie z informacjami dotyczącymi możliwości  i zalet prowadzenia certyfikowanej produkcji trzody chlewnej w polskim systemie jakości QAFP do około 3 tysięcy hodowców (producentów trzody chlewnej) w trakcie trwania kampanii.

Cele szczegółowe określono jako:

  • wzrost wiedzy i pozytywnych skojarzeń dla certyfikowanej w systemie jakości produkcji trzody chlewnej;
  • zwiększenie wśród producentów trzody chlewnej (pośrednio również wśród przetwórców i/lub dystrybutorów) wiedzy dotyczącej sposobu prowadzenia certyfikowanej produkcji w systemie jakości QAFP oraz zalet wytworzonego w nim surowca;
  • stymulowanie podnoszenia jakości i zwiększania powtarzalności parametrów jakościowych polskiej wieprzowiny poprzez zwiększenie dostępu do certyfikowanego w systemie jakości żywca wieprzowego; (polska wieprzowina jako surowiec wydajny, wyrównany i konkurencyjny).
  • wzrost świadomości wśród hodowców trzody chlewnej w zakresie znaczenia produkcji w systemie jakości jako możliwości budowania konkurencyjności na rynku;
  • wzrost powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha produkcyjnego w systemie jakości prowadzących do zwiększenia i stabilizacji dostaw polskiego surowca o wyrównanych i powtarzalnych parametrach jakościowych.

Grupa docelowa

GŁÓWNA GRUPA DOCELOWA – PRODUCENCI TRZODY CHLEWNEJ

GRUPY DOCELOWE POŚREDNIE – zakłady ubojowe, przetwórcy, dystrybutorzy.

Opis projektu

Powtarzającym się problemem z jakim zmaga się polska hodowla trzody chlewnej to rozdrobnienie produkcji i idący za tym problem z powtarzalnością jakości żywca i pozyskiwanego z niego mięsa. Skutkuje to brakiem stabilnego rynku zbytu oraz konkurencyjności w zakresie powtarzalności parametrów mięsa będącego przedmiotem handlu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w ujęciu międzynarodowym. Brak wyróżnika jakościowego utrudnia również wypracowanie ceny i stabilnych dostaw. Taka sytuacja stanowi barierę na dalszy rozwój produkcji trzody chlewnej oraz stagnacje w całym łańcuchu dostaw biorąc pod uwagę przetwórstwo jak i dystrybucję.

UPEMI jako Administrator Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP od wielu lat prowadzi działania zmierzające do rozpowszechniania wiedzy na temat prowadzenia hodowli w oparciu o certyfikowany system jakości i tworzenie w ten sposób powiązań w całym łańcuchu produkcji, a w efekcie końcowym wytwarzanie pod nadzorem niezależnych jednostek certyfikujących produktów wyróżniających się jakością. W ramach prowadzonych bezpośrednich działań informacyjnych skierowanych do hodowców trzody chlewnej uzyskaliśmy znaczący wzrost udziału hodowców w Systemie QAFP, co umożliwia sukcesywne zwiększanie dostępności certyfikowanego żywca dla polskiej branży mięsnej.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

  • Zadanie obejmowało udział w dwóch wydarzeniach – jednym o charakterze spotkania branżowego producentów trzody chlewnej, ubojni i zakładów rozbioru mięsa oraz drugim o charakterze targowym (targi AgroTech Kielce). Podstawą realizacji zadania było zaaranżowanie przestrzeni do bezpośredniego, skutecznego przekazania informacji. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym podczas wybranych wydarzeń nastawione były na przekazanie rzetelnej wiedzy na temat głównych komunikatów projektu oraz wywołanie zainteresowania produkcją trzody chlewnej w systemie jakości QAFP oraz zainteresowanie przetwórców wytwarzaniem  certyfikowanych produktów wysokiej, powtarzalnej jakości oraz podkreślenie znaczenia polskiej tradycji i doświadczenia w produkcji surowca i przetwórstwie mięsa wieprzowego.

Załączniki

  • zdjęcia
  • ulotka

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE