Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, rolników, rybaków i hodowców ryb. Jest zgoda KE by rządy państw członkowskich wdrożyły nowe procedury i programy pomocowe.

Epidemia COVID-19 stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego dla obywateli i społeczeństw – zakażenia odnotowano we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jest to również poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych negatywnych skutków dla gospodarki UE ma skoordynowana reakcja gospodarcza państw członkowskich i instytucji UE. Komisja Europejska wydała zgodę dla państw członkowskich na udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, którzy ze względu na sytuację epidemiologiczną i podjęte środki ostrożności znaleźli się w trudnej sytuacji.

Komisja Europejska w Komunikacie z dnia 19 marca 2020r p.t „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” zezwoliła państwom członkowskim na udzielanie pomocy przedsiębiorcom na następujących warunkach:

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców:

  • pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności nie przekracza 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat;
  • pomoc jest przyznawana na podstawie programów pomocy posiadających szacowany budżet;
  • pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19;
  • pomoc przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r.
  • pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Pomoc publiczna dla rolników, rybaków i hodowców ryb:

  • pomoc nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo (czyli rolnika) prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
  • pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych nie może być ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek

Zapraszamy do składania zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy. Gdy tylko odpowiednie instytucje publiczne ogłoszą nabory wniosków związane z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, poinformujemy Państwa o szczegółowych warunkach i przeprowadzimy całą procedurę.

Pomoc publiczna – formularz kontaktowy

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana otrzymaniem informacji o najnowszych rozwiązaniach związanych pomocą publiczną dla przedsiębiorstw i dopłatami rządowymi, skontaktuj się za pośrednictwem formularza umieszczonego na tej stronie: https://bcgconsulting.pl/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorstw-korona-wirus/ 

 

Całość komunikatu jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

Logo UE
Logo UE
Logo UE